• +036 525 31 59
  • info@oravi.nl

PRIVACYVERKLARING

PRIVACYVERKLARING

ORAVI Sales organisatieadvies, Mondriaanweg 48, 13428 ET Almere

ORAVI Sales organisatieadvies, hierna te nomen ORAVI,  is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring en handelt volgens de richtlijnen van de wetgeving AVG conform de Europese regelgeving.

Persoonsgegevens
ORAVI verwerkt uw persoonsgegevens als u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons (heeft) verstrekt. De persoonsgegevens die wij in ons bestand verwerken zijn o.a.: voornaam, achternaam, geslacht, adresgegevens, telefoonnummer (zakelijk of mobiel), vestigingsplaats en e-mailadres.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken zijn:
ORAVI verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doelen:
* het afhandelen van betalingen,
* het toezenden van relevante informatie,
* verzenden van nieuwsbrieven en/of mailingen,
* u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is,
* onze dienstverlening te kunnen uitvoeren,
* u te informeren over wijzigingen van onze diensten,
* onze diensten aan u te leveren,
*
in het kader van training, coaching en begeleiding.

Bewaartijd
ORAVI bewaart en bewaakt alle opgeslagen gegevens uitsluitend voor eigen gebruik in het kader van onze diensten.
Nimmer worden deze gegevens aan derden verstrekt en/of verkocht. Indien het wenselijk is om derden met gegevens op de hoogte te brengen in het kader van netwerken en relatieverwijzing, wordt ieder persoonlijk vooraf om toestemming gevraagd. Alle opgeslagen gegevens worden veilig bewaard en duurt zolang deze in het kader van de dienstverlening door ORAVI nodig is.
Iedereen heeft op ieder willekeurig moment de gelegenheid om zonder opgave van reden, een verzoek c.q. opdracht aan ORAVI te geven om diens persoonsgegevens uit het bestand te verwijderen.
Dit geldt echter niet voor financiële gegevens die nodig zijn voor opdrachten, facturatie, betalingsverkeer en dergelijke. Deze worden volgens de wettelijke voorschriften zeven jaren bewaard en vervolgens daarna altijd vernietigd.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U hebt het recht om te allen tijde de eigen persoonsgegevens in te zien, te corrigeren en/of te wijzigen.
Ook heeft een ieder het recht om gedane toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van diens persoonsgegevens door ORAVI.
Ook heeft u recht op ‘gegevensoverdraagbaarheid’. Dit houdt in dat u een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover ORAVI beschikt naar uzelf of een ander dan wel een andere organisatie of instantie toe te zenden.Wenst u gebruik te maken van het recht op bezwaar en/of gegevensoverdraagbaarheid evenals er andere vragen en/of opmerkingen zijn over de gegevensverwerking, stuur dan uw bericht rechtstreeks naar herman@oravi.nl
Om er zeker van te zijn dat een verzoek/bericht hieromtrent ook werkelijk door uzelf wordt gedaan, vragen wij uit veiligheid om een legitimatie alvorens de gegevens overdraagbaar te maken.
Een ieder heeft de gelegenheid om een klacht in te dienen indien men van mening is dat ORAVI onzorgvuldig, ten onrechte of in strijd met deze privacyverklaring handelt.
Dit kan bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiliging van de persoonsgegevens
ORAVI garandeert dat uw persoonsgegevens veilig zijn verwerkt en beschermd tegen misbruik door onbevoegden, verlies, diefstal en ongewenste openbaarmaking.
Slechts 2 personen bij ORAVI hebben inzage in de opgeslagen persoonsgegevens en zijn bevoegd om dienovereenkomstig te handelen.

ORAVI
info@oravi.nl
herman@oravi.nl

Almere, mei 2018